اخبار

گردامیداشت هفته درخت کاری

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

در بازدید دوره ای مدیران میدکو از شرکت بابک مس ایرانیان که با هفته درختکاری مقارن بود جناب آقای دکتر پورمند به حفظ منابع طبیعی و فضای سبز تاکید داشتند و  یک اصله نهال را به دست خود غرس نمودند .

همچنین مدیرعامل محترم بابک مس ایرانیان و دیگر مدیران نیز اقدام به کاشت نهال نمودند. لازم به ذکر است شرکت بابک مس ایرانیان در راستای احترام به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی تا کنون 300 هکتار از اراضی اطراف کارخانه را زیر کشت بذر و نهال درختان مقاوم به کم آبی برده است.