اخبار

کسب رتبه 310 از نظر شاخص فروش شرکت بابک مس ایرانیان در بین 500 شرکت برتر

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

شرکت بابک مس ایرانیان موفق به کسب رتبه 310، از نظر شاخص فروش، در بین 500 شرکت برتر کشور در سال مالی 1398 گردید.