اخبار

رونمایی از نرم افزار نظام پیشنهادات و مرور شیوه نامه

۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

در ابتدای این جلسه که با حضور  مدیران محترم ارشد و افراد کلیدی سازمان در مجتمع و دفاتر کرمان و تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید، گزارشی از وضعیت گذشته ی نظام پیشنهادات و مراحل اجرای پروژه ی  مکانیزه نمودن این سیستم ارائه شد. سپس شیوه نامه ی نظام پیشنهادات مرور و چگونگی کار با نرم افزار تشریح شد.