اخبار

ممیزی تجدید گواهینامه های IMS برگزار گردید

۱۱ شهريور ۱۴۰۲

ممیزی تیم ارزیابی شرکت SGS از واحدهای مختلف شرکت بابک مس ایرانیان با نظر به تجدید گواهینامه های سیستم های یکپارچه مدیریت انجام گردید. قابل ذکر است این ممیزی به صورت برخط و موضوع های خط مشی و استراتژی شرکت، فرایند سرمایه انسانی، تولید و پشتیبانی کارخانه لوله و کاتد، فرایند فروش و خرید، ایمنی و محیط زیست ، انبارها و سفارشات مورد ممیزی و ارزیابی قرار گرفت.