اخبار

جلسات ارزیابان بهره وری مدل ایمیدرو با مدیران، صاحبان فرایند و کارشناسان و نیز بازدید از کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان

۱۶ تير ۱۳۹۹