اخبار

صدور و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای کارخانجات تولید کاتد و لوله مسی

۴ شهريور ۱۳۹۹

در فرآیند ممیزی که توسط تیم ممیزی شرکت SGS و با مشارکت همکاران مجتمع، ستاد تهران و ستاد کرمان صورت گرفت میزان انطباق عملکرد شرکت بابک مس ایرانیان با الزامات استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Iso 45001:2018 مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت اعتبار گواهینامه های فوق برای کارخانه لوله تمدید و برای کارخانه کاتد، دریافت این گواهینامه ها توصیه گردید.