شاخه

شاخه

شاخه

تولید لوله مسی به روش    (UP CAST) CAST & DRAW

این روش جدید ترین و پیشرفته ترین روش تولید لوله مسی در دنیاست که با تغییرات تکنولوژی ایجاد شده ، فرایند تولید لوله را  کوتاه تر نموده  و در نتیجه قیمت تمام شده کالا را کاهش می دهد .

Straight : ابعاد لوله های تولیدی شاخه
mm 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 1.0 1.15 1.24 1.42 1.50
mm in 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.035 0.039 0.045 0.049 0.055 0.060
7.00        
7.93 5.16      
8.00      
9.52 3.8    
10.00      
12.00      
12.70 1.2    
14.00          
15.87 5.8          
16.05        
18.00              
19.05 3.4            
20.00            
22.22 7.8            
شرکت بابک مس ایرانیان علاوه بر ابعاد فوق آمادگی دارد تا هرگونه درخواست لوله مسی را در زمان مناسب تولید و تحویل نماید

• مشخصات بسته بندی شاخه

بسته بندی شاخه در پالتهای چوبی بسته بندی می شود